(2. Novembar, 2016) Delegacija Odseka za menadžment na sastanku Internacionalnog istraživačkog tima za pripremu projekta na temu Korporativan društvena odgovornost (CSR)

Početkom 2015. godine, formirana su dva istraživačka tima u okviru internacionalne Resita mreže (www.resitanet.eu), koja će se baviti kreiranjem i istraživanjem na dva internacionalna projekta. Jedan od projekata se bavi tematikom „Korporativne društvene odgovornosti“, dok se drugi projekat bavi istraživanjem na temu: „Razlozi propadanja malih i srednjih preduzeća“. Oba projekta su istraživačkog tipa i namenjena su studentima doktorskih studija, uz mentorstvo profesora iz Nemačke (Prof. Peter Schulte), Srbije (Prof. Ivan Mihajlovic), Bugarske (Prof. Daniel Pavlov), Rumunije (Prof. Adrian tantau) i Albanije (Prof. Vasilika Kume). Rukovodilac istraživačkih timova na oba projekta je Prof. Ivan Mihajlović, sa Odseka za menadžment, tehničkog fakulteta u Boru. Studenti doktorskih studija, sa našeg odseka, koji istražuju na temu Korporativna društvena odgorovnost su Sanela Arsić i Anđelka Stojanović. Na temu Razlozi propadanja malih i srednjih preduzeća, u istraživanja je uključen Nenad Nikolić, student doktorskih studija na našem odseku. Pored njih, u istraživačkim timovima su studenti sa Univerziteta Ruse (Bugarska), Univerziteta Tirana (Albanija) i Univerziteta Eftimie Murgy , Resita (Rumunija).

U okviru istraživanja, na temu oba projekta, tokom 2015. godine urađena je opsežna analiza literature iz navedenih istraživačkih oblasti i definisani konceptualni okviri daljeg istraživačkog projekta. Potom, tokom 2016. godine, zasnovano na analizi u prethodnoj fazi formirane su merne skale za merenje nivoa Korporativne društvene odgovornosti kompanija u Jugoistočnoj Evropi (SEE). Naime, ovom analizom plan je da se utvrde da li su kompanije zaista društveno odgovorne ili to čine u cilju poboljšanja imidža, u sklopu svojih marketinških aktivnosti. Iz navedenih razloga, formiran je poseban alat za sakupljanje mišljenja menadžera kompanija, zaposlenih u kompanijama i korisnika proizvoda ili usluga kompanija u SEE regionu. Navedene merne skale su sada spremne za korišćenje u analitičke svrhe i postavljene su na cloud platformi dostupnoj na:  http://bussol4you.blogspot.rs/2016/10/corporate-social-responsibility.html

Na osnovu sakupljenih podataka biće urađena komparativna kvalitativna i kvantitativna analiza koja će rezultovati poslovnim modelom kompanija sa uspešnom CSR praksom.

Jedan od sastanaka na ovom istraživačkom projektu, organizovan je u gradu Ruse u Bugarskoj. Na ovom sastanku, dogovoreni su dalji pravci istraživanja ali i razmotrena mogućnost aplikacije sa ovim projektom kod eksternih izvora finansiranja, u prvom redu, projektnih poziva HORIZON, ERASMUS + KA2, CEPUS, itd.

Pored toga, učesnici ovog internacionalnog foruma su formirali i Memorandum of Ruse, kojim se definiše uloga Univerziteta i kompanije u interakciji na podizanju svesti o Korporativnoj Društvenoj odgovornosti. Ovaj memorandum je predstavljen kao plenarno predavanje na 55. Godišnjoj Internacionalnoj Konferenciji Univerziteta Ruse.

Par detalja sa internacionalnog foruma i konferencije:

Što se tiče projekta „Razlozi propadanja malih i srednjih preduzeća“, cilj istraživanja se sastoji u sledećem. Za razliku od poslovnih ekonomija u visoko razvijenim zapadnim zemljama, gde se neuspeh u poslovanju preduzetnika smatra dobrim za iskustvo, te nije kočnica kod pokretanja novog preduzetničkog poduhvata; u zemljama Jugositočne Evrope (SEE), propadanje poslovanja je nepremostiva prepreka. Na taj način, preduzetnici koji dožive propadanje MSP-a, u ovom regionu, gotovo da nemaju nikakve šanse da pokrenu novi biznis u budućnosti. Iz navedenog razloga, preduzetnici iz SEE regiona ne mogu da uče iz sopstvenih grešaka. Ovaj projekat ima za cilj da identifikuje najčešće razloge propadanja MSP-a u ovom regionu, te da na osnovu toga posluži kao alat za konsultovanje postojećih kompanija, dajući im mogućnost da uče na tuđim greškama. I za ovaj projekat je razvijen istraživački okvir, dat na sledećem linku: http://bussol4you.blogspot.rs/2016/10/failure-and-recovery-of-small-and.html

Dalji pravci istraživanja, u okviru ovog projekta, biće dogovoreni na sastanku u Temišvaru (Rumunija) u periodu 3-6. novembra 2016. godine.

Pokrovitelj svih dosadašnjih istraživanja, na oba projekta, bila je DAAD.