Sanela Arsić

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: MSc Sanela, S. Arsić,   asistent Sanela Arsic
Datum i mesto rođenja: 01.11.1988. Bor, Srbija
E-mail: saarsic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Master: 2014. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menaždment
Diploma: 2013. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Tok karijere:
1. Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru od 2014. godine
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Upravljanje kvalitetom Inženjerski menadžment Osnovne
2. Operaciona istraživanja I Inženjerski menadžment Osnovne
3. Operaciona istraživanja II Inženjerski menadžment Osnovne
Oblast istraživanja:
Strategijski menadžment; Višekriterijumsko odlučivanje; Upravljanje kvalitetom
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 2
– u ostalim međunarodnim časopisima 1
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 8
– na nacionalnim skupovima
Citati: 5
Uređivanje časopisa:
međunarodnog značaja: Studentski časopis „Engineering management“ 2015 – Glavni i odgovorni uredik

ISSN online 2466 – 2860

International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) 2016 – Član organizacionog odbora

ISSN online 2334-8496

nacionalnog značaja: Studentski simpozijum o strategijskom menadžmentu 2016 – Član uređivačkog odbora