Dr Isidora Milošević

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Isidora, M. Milošević, docent Isidora Milosevic
Datum i mesto rođenja: 12.12.1977. Bor, Srbija
E-mail: imilosevic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 2012. Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Diploma-master: 2008 Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Diploma: 2007. Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru Industrijski menadžment
Tok karijere:
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru od 2007.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Strategijski menadžment Inženjerski menadžment Osnovne
2. Strategijsko upravljanje novim tehnologijama Inženjerski menadžment Master
Oblast istraživanja:
Menadžment; Nove tehnologije i inovacije
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 12
– u ostalim međunarodnim časopisima 3
– u nacionalnim časopisima 6
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 23
– na nacionalnim skupovima 11
Citati: 20
Projekti, studije i elaborati:
– projekti međunarodnog značaja: 2
– projekti nacionalnog značaja: 1
Udžbenička literatura i monografije:
Monografije i poglavlja u monografijama  3