Dr Milica Arsić

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Milica Ž. Arsić, docent
Datum i mesto rođenja: 14. 10. 1984. Bor, Srbija
E-mail: marsic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 2013. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Master: 2009. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Diploma: 2008. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Tok karijere:
1. Tehnički fakultet u Boru od 2008.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Preduzetništvo Inženjerski menendžment Osnovne
2. Tehnologija organizacije Inženjerski menendžment Osnovne
3. Upravljanje istraživanjem i razvojem Inženjerski menadžment Osnovne
4. Organizaciono ponašanje Inženjerski menadžment Osnovne
Oblast istraživanja:
Upravljanje ljudskim resursima, Ekološki menadžment,  Preduzetnistvo
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 6
– u ostalim međunarodnim časopisima 1
– u nacionalnim časopisima 3
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 15
– na nacionalnim skupovima 10
Citati: 13
Projekti, studije i elaborati:
– projekti nacionalnog značaja: 1
Mentorstva:
Diplomski radovi: 25
Udžbenička literatura i monografije:
– udžbenici: 1
– monografije: 1