Dr Aleksandra Fedajev

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Aleksandra N. Fedajev,    docent Aleksandra-Fedajev
Datum i mesto rođenja: 28. 08. 1983. Bor, Srbija
E-mail: afedajev@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 2015. Ekonomski fakultet u Kragujevcu Makroekonomija
Diploma: 2008. Ekonomski fakultet u Kragujevcu Marketing
Tok karijere:
1. Tehnički fakultet u Boru Od 2008.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Osnovi ekonomike poslovnja Inženjerski menadžment Osnovne
2. Osnovi tržišne ekonomije Inženjerski menadžment Osnovne
3. Planiranje i kontrola troškova Inženjerski menadžment Osnovne
Oblast istraživanja:
Makroekonomija, Regionalni razvoj, Poslovno okruženje, Poslovna ekonomija.
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 1
– u nacionalnim časopisima 2
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 12
– na nacionalnim skupovima 15
Citati: 3