Dr Marija Panić

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Marija V. Panić, docent Marija Panic
Datum i mesto rođenja: 23.11.1985.,  Zaječar,Srbija
E-mail: mpanic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 2015. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Master: 2010. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Diploma: 2009. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Tok karijere:
1.Hotel „Srbija-TIS“, Zaječar 2009.-2009.
2. Handy Tel D.O.O., Beograd 2011.-2012.
3. Tehnički fakultet u Boru od 2012.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Osnove menadžmenta Inženjerski menadžment Osnovne
2. Upravljanje rizikom Inženjerski menadžment Osnovne
3. Menadžment Inženjerski menadžment Master
5. Upravljanje inženjerskim rizikom Inženjerski menadžment Doktorske
Oblast istraživanja:
Upravljanje rizikom, menadžment, višekriterijumska optimizacija, modelovanje procesa.
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 1
– u ostalim međunarodnim časopisima 6
– u nacionalnim časopisima 3
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 10
– na nacionalnim skupovima 3
Udžbenička literatura i monografije:
Monografije  1