Prof. dr Milovan Vuković

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Milovan V. Vuković, redovni profesor Milovan Vukovic
Datum i mesto rođenja: 26. januar 1962. Obrenovac, Srbija
E-mail: mvukovic@tfbor.bg.ac.rs

dr.milovanvukovic@yahoo.com

Tok školovanja:
  Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 2003.

2000.

University of Idaho, USA

University of Idaho, USA

Političke nauke

Metalurško inženjerstvo

Magistratura: 2002.

2000.

1995.

University of Idaho,USA

University of Idaho, USA

Fakultet za fizičku hemiju UB

Nauke o životnoj sredini

Metalurško inženjerstvo

Fizička hemija

Diploma: 1986. Tehnička vojna akademija KoV JNA , Zagreb Dipl. inž. tehnološke hemije
Tok karijere:
1. Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru  
Asistent-pripravnik (fizička hemija),Predavač (odbrana i zaštita) 1990. do 1995
Asistent 1995. do 1998.
2. University of Idaho, College of Mines and Earth Resources, Mosow, USA  
Research Assistant 1998. do 2000.
Teaching Assistant,  Instructor 2001. do 2003.
3. Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru  
Docent (oblast: hemija, fizička hemija i hemijska tehnologija) 2004. do 2009.
Docent (oblast: društvene nauke) 2006. do 2011.
Vanredni profesor (oblast: industrijski menadžment) 2009. do 2014.
Vanredni profesor (oblast: društvene nake) 2011. do 2016.
Redovni profesor (oblast: inženjerski menadžment) Od 2014.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Metodologija NIR-a Inženjerski menadžment Doktorske
2. Poslovna etika Inženjerski menadžment Osnovne
3. Ekološki menadžment Inženjerski menadžment Osnovne
4. Odnosi s javnošću Inženjerski menadžment Osnovne
5. Kultura komunikacije Inženjerski menadžment Osnovne
6. Osnovi sociologije Inženjerski menadžment Osnovne
Oblast istraživanja:
Upravljanje vodnim i drugim prirodnim resursima; Teorija i praksa konflikta i kooperacije u oblasti zaštite životne sredine; Analiza stanja osnovnih ekoloških faktora; Primena ekološki prihvatljivijih tehnologija – posebno u metalurgiji; Primena koncepta održivog razvoja.

Hidrometalurgija.

Pitanja identiteta društvenih grupa.

Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 25
– u ostalim međunarodnim časopisima 2
– u nacionalnim časopisima 50
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 28
– na nacionalnim skupovima 45
Citati: 101
Projekti, studije i elaborati:
– projekti nacionalnog značaja: 10
Mentorstva:
Doktorske teze: 4
Magistarski radovi: 7
Master radovi: 2
Diplomski radovi: 51
 
 
Uređivanje zbornika radova:  
Nacionalnog značaja: Naziv zbornika: ISBN
Porodično gazdinstvo u pograničju (tematski zbornik vodećeg nacionalnog značaja, M44) 978-56-515-0899-1 (Prometej); 978-56-6055-047-9 (Mašinski fakultet, Niš)
 
Udžbenička literatura i monografije:
Univerzitetski udžbenici 11
Monografije i poglavlja u monografijama  2
 
Ostale naučno – stručne delatnosti:
Član Srpskog hemnijskog društva.
Člаn nаučnih оdbоrа mеđunаrоdnih nаučnо-stručnih skupоvа:

  • International Symposium on Environmental and Material Flow Management.
  • International Conference: Man and Working Environment.
Autor (koautor) desetak radova u zbornicima vodećeg nacionalnog značaja (edicija Pograničje).