Prof. dr Nada Štrbac

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Nada D. Štrbac, redovni profesor Nada-Strbac
Datum i mesto rođenja: 29. 10. 1964. Jasenica (Negotin), Srbija
E-mail: nstrbac@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
  Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 1996. Tehnički fakultet u Boru Ekstraktivna metalurgija i metalurško inženjerstvo
Magistratura: 1992. Tehnički fakultet u Boru Ekstraktivna metalurgija i metalurško inženjerstvo
Diploma: 1988. Tehnički fakultet u Boru Ekstraktivna metalurgija i metalurško inženjerstvo
Tok karijere:
1. Tehnički fakultet u Boru, saradnik u zvanju asistenta-pripravnika 1988. do 1993.
2. Tehnički fakultet u Boru, saradnik u zvanju asistenta 1993. do 1997.
3. Tehnički fakultet u Boru, nastavnik u zvanju docenta 1997. do 2003.
4. Tehnički fakultet u Boru, nastavnik u zvanju vanrednog profesora 2003. do 2008.
5. Tehnički fakultet u Boru, nastavnik u zvanju redovnog  profesora Od 2008.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Metalurgija retkih metala Metalurško inženjerstvo Osnovne
2. Metalurgija sekundarnih sirovina Metalurško inženjerstvo, Rudarsko inženjerstvo, Tehnološko inženjerstvo Osnovne
3. Metalurška kinetika Metalurško inženjerstvo Doktorske
4. Osnovi tehnologije i poznavanja robe Inženjerski menadžment Osnovne
5. Tehnološka predviđanja Inženjerski menadžment Master
6. Tehnologija i inovacije Inženjerski menadžment Doktorske
Oblast istraživanja:
Termodinamika i kinetika metalurških procesa; Tehnološki aspekti poboljšanja i intenzifikacije procesa u ekstraktivnoj metalurgiji obojenih i retkih metala i inženjerstva novih materijala; Arheometalurgija; Ekološki menadžment; Proizvodni i tehnološki menadžment.
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 35
– u ostalim međunarodnim časopisima 2
– u nacionalnim časopisima 54
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 69
– na nacionalnim skupovima 119
Citati: 52
Projekti, studije i elaborati:
– projekti međunarodnog značaja: 1
– projekti nacionalnog značaja: 26
– studije i elaborati: 2
Mentorstva:
Doktorske teze: 1
Magistarski radovi: 1
Master radovi: 5
Diplomski radovi: 75
 
Uređivanje časopisa i zbornika radova: 
nacionalnog značaja: Menadžment, inovacije i razvoj ISSN 1452-8800
Udžbenička literatura i monografije:
Univerzitetski udžbenici 4
Monografije i poglavlja u monografijama  2
Nagrade i priznanja:
Diploma Univerziteta u Beogradu kao najbolji diplomirani student generacije 1987/88. godine na Tehničkom fakultetu u Boru, Univerzitet u Beogradu, 1988. god.
Ostale naučno – stručne delatnosti:
1. Licenca za odgovornog projektanta metalurških procesa broj 385D070 06, izdata od Inženjerske komore Srbije.
2. Predsednik Podružnice Srpskog hemijskog društva u Boru
3. Član Glavnog odbora Saveza inženjera metalurgije Srbije