Prof. dr Živan Živković, šef katedre

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Živan D. Živković, redovni profesor Zivan Zivkovic
Datum i mesto rođenja: 02. 08. 1949. Leskovac (Zaječar), Srbija
E-mail: zzivkovic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
  Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 1979. FNT- Univerzitet u Ljubljani Metalurško inženjerstvo
Magistratura: 1976. FNT- Univerzitet u Ljubljani Metalurško inženjerstvo
Diploma: 1973. RMF-Bor Univerzitet u Beogradu Ekstraktivna metalurgija
Tok karijere:
1. Tehnički fakultet u Boru Univerzitet u Beogradu- asistent pripravnik 1973. do 1976.
2. Tehnički fakultet u Boru Univerzitet u Beogradu- asistent 1976. do 1979.
3. Tehnički fakultet u Boru Univerzitet u Beogradu- docent 1979. do 1981.
4. Tehnički fakultet u Boru Univerzitet u Beogradu- vanredni profesor 1981. do 1986.
5. Tehnički fakultet u Boru Univerzitet u Beogradu- redovni profesor metalurško inženjerstvo Od 1986.
6. Tehnički fakultet u Boru Univerzitet u Beogradu- redovni profesor industrijski  menadžment Od 2004.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Metalurgija obojenih metala do 2005 Metalurško inženjerstvo Osnovne
2. Teorija metalurških procesa do 2005 Metalurško inženjerstvo Osnovne Doktorske
3. Osnove menadžmenta Inženjerski menadžment Osnovne Master
4. Upravljanje kvalitetom Inženjerski menadžment Osnovne Doktorske
5. Upravljanje istraživanjem i razvojem do 2008 Metalurško inženjerstvo Osnovne
6. Strategijski menadžment Inženjerski menadžment Osnovne Doktorske
Oblast istraživanja:
Termijska analiza – teorija i primena (termodinamika i kinetika); Metalurški procesi; Modelovanje i optimizacija tehnoloških procesa; Modelovanje i optimizacija u oblasti zaštite okoline; Modelovanje u oblasti kvaliteta.
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 122 (SCOPUS na dan 30.09.2011)
– u ostalim međunarodnim časopisima 11
– u nacionalnim časopisima 181
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 108
– na nacionalnim skupovima 212
Citati: 205 ( SCOPUS na dan 30.09.2011)
Projekti, studije i elaborati:
– projekti međunarodnog značaja: 3
– projekti nacionalnog značaja: Preko 50
– studije i elaborati: Preko 50
Mentorstva:
Doktorske teze: 14
Magistarski radovi: 18
Master radovi: 8
Diplomski radovi: Preko 100
 
Uređivanje časopisa i zbornika radova: 
međunarodnog značaja: Journal of Mining and Metallurgy: Section B Metallurgy- M-21 ISSN1450-5339
nacionalnog značaja: Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining – M-53 ISSN 1450- 5959
Serbian Journal of Management M-24 ISSN 1452-4864
Udžbenička literatura i monografije:
Univerzitetski udžbenici 16 stalnih i 5 pomoćnih
Monografije i poglavlja u monografijama  4 nacionalnog i  5 međunarodnog značaja
Nagrade i priznanja:
1. Orden rada sa srebrnim vencem, Predsedništvo SFRJ, 1988. god.
2. Oktobarska nagrada grada Bora, Skupština opštine Bor, 1991. god.
3. Povelja Franje Šisteka, Kompanija RTB- Bor, 2003. god.
4. Povelja zaslužnog člana Saveza inženjera metalurgije Srbije i Crne Gore, Savez inženjera metalurgije Srbije i Crne Gore, 2003. god.
5. Povelja Tehničkog fakulteta u Boru, Tehnički fakultet u Boru, 2000. god.
Ostale naučno – stručne delatnosti:
1. Proizvodnja vina visokog kvaliteta u’’Vinarskoj akademiji Živković – V’’, s. Leskovac kod Zaječara