Prof. dr Dragan Manasijević

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Dragan M. Manasijević, vanredni profesor Dragan-Manasijevic
Datum i mesto rođenja: 16. 05. 1975. Bor, Srbija
E-mail: dmanasijevic@tfbor.bg.ac.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 2007. Tehnički fakultet u Boru Ekstraktivna metalurgija i metalurško inženjerstvo
Magistratura: 2004. Tehnički fakultet u Boru Ekstraktivna metalurgija i metalurško inženjerstvo
Diploma: 2000. Tehnički fakultet u Boru Ekstraktivna metalurgija
Tok karijere:
1. Istraživač pripravnik, TF Bor 2001. do 2001.
2. Asistent pripravnik, TF Bor 2001. do 2005.
3. Asistent 2005. do 2007.
4. Docent Od 2007.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Teorija pirometalurških procesa Metalurško inženjerstvo Osnovne
2. Metalurgija gvožđa i čelika Metalurško inženjerstvo Osnovne
3. Vakuum metalurgija Metalurško inženjerstvo Osnovne
4. Fazne ravnoteže Metalurško inženjerstvo Master
5. Metalurška termodinamika Metalurško inženjerstvo Doktorske
6. Teorija odlučivanja Inženjerski menadžment Osnovne
7. Teorijske osnove za izradu diplomskog-master rada Inženjerski menadžment Master
8. Kvantitativne metode Inženjerski menadžment Doktorske
Oblast istraživanja:
Termodinamika materijala; Kinetika metalurških procesa; Kvantitativne metode u menadžmentu.
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 72
– u ostalim međunarodnim časopisima 12
– u nacionalnim časopisima 23
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 49
– na nacionalnim skupovima 38
Citati: 75
Projekti, studije i elaborati:
– projekti međunarodnog značaja: 3
– projekti nacionalnog značaja: 2
Mentorstva:
Doktorske teze: 1
Diplomski radovi: 1
Udžbenička literatura i monografije:
Univerzitetski udžbenici 2
Monografije i poglavlja u monografijama 2
Nagrade i priznanja:
1. Student generacije, Tehnički fakultet u Boru, 2000. god.
2. Medalja za pregalaštvo i uspeh u nauci, Srpsko hemijsko društvo, 2009. god.
3. Dobitnik zahvalnice Tehničkog fakulteta u Boru u znak priznanja za značajan doprinos razvoju fakulteta u Boru 2011. godine.
Ostale naučno – stručne delatnosti:
1. Recenzent u časopisu Journal of Mining and Metallurgy Section B: Metallurgy.
2. Član SHD.

academic essay writing