Prof. dr Ivan Jovanović

Osnovne informacije:
Titula, ime, srednje slovo, prezime, akademsko zvanje: Dr Ivan M. Jovanović, vanredni profesor Ivan Jovanovic
Datum i mesto rođenja: 22. 08. 1965. Pirot, Srbija
E-mail: ijovanovic@tfbor.bg.ac.rsjmivan@ptt.rs
Tok školovanja:
Godina završetka Institucija Oblast
Doktorat: 2010. Tehnički fakultet u Boru Inženjerski menadžment
Magistratura: 2006. Tehnički fakultet u Boru Industrijski menadžment
Diploma: 2004. Tehnički fakultet u Boru Industrijski menadžment
Tok karijere:
1. MUP R Srbije 1991-1997.
2. Privatni sektor 1997.-2003.
3. TV Pirot 2001-2004.
4. Asistent-pripravnik na Tehničkom fakultetu u Boru, na katedri za menadžment 2005-2007.
5. Asistent na Tehničkom fakultetu u Boru, na katedri za menadžment 2007-2010.
6. Docent na Tehničkom fakultetu u Boru, na katedri za menadžment 2010-2015.
7. Vanredni profesor na Tehničkom fakultetu u Boru, na katedri za menadžment od 2015.
Nastavna aktivnost – angažovanje na predmetima:
Naziv predmeta: Naziv studijskog programa Vrsta studija
1. Preduzetništvo Inženjerski menadžment Osnovne
2. Operaciona istraživanja 2 Inženjerski menadžment Osnovne
3. Teorija pouzdanosti Inženjerski menadžment Osnovne
Oblast istraživanja:
Preduzetništvo (izrada i primena Biznis planova); Operaciona istraživanja (optimizacije  proizvodnih procesa, transportni problem, mrežmo planiranje, teorija redova čekanja); Upravljanje projektima (primena koncepta Project Managementa za upravljanje u svakodnevnoj organizaciji rada, PM Softveri); Zaštita životne sredine.
Bibliografija:
Publikovani radovi:
– u međunarodnim časopisima sa JCR liste 7
– u ostalim međunarodnim časopisima 2
– u nacionalnim časopisima 4
Saopšteni radovi:
– na međunarodnim skupovima 19
– na nacionalnim skupovima 19
Citati: 7
Projekti, studije i elaborati:
– projekti međunarodnog značaja: 1
– projekti nacionalnog značaja: 1
Mentorstva:
Master radovi: 1
Diplomski radovi: 44
Udžbenička literatura i monografije:
Univerzitetski udžbenici 5
Ostale naučno – stručne delatnosti:
Član organizacionog odbora „Majska konferencija o strategijskom menadžmentu“(2005-2012).
Član naučnog odbora međunarodog naučnog skupa „International Symposium on Environmental and Material Flow Management” (2016- )