ČETRNAESTA DOKTORSKA DISERTACIJA NA ODSEKU ZA MENADŽMENT Dr Marija Savić

Dana 14.05.2015. godine u 12 h u Svečanoj sali Tehničkog fakulteta u Boru, asistent Msc Marija Savić je odbranila svoju doktorsku disertaciju pod nazivom „Višekriterijumska optimizacija sastava šarže za hidrometalurški proces dobijanja cinka“.

 

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su:

  1. Prof. Dr Živan Živković, redovni profesor Tehničkog fakulteta u Boru (mentor)
  2. Prof. Dr Vesna Spasojević-Brkić, vanredni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu
  3. Dr Đorđe Nikolić, docent na Tehničkom fakultetu u Boru

 

Publikacija koja je proistekla kao rezultat istraživanja sprovedenog u doktorskoj disertaciji:

Savić M., Nikolić Đ., Mihajlović I., Živković Ž., Boyanov B., Đorđević P. (2015) Multi-Criteria Decision Support System for Optimal Blending Process in Zinc Production, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, 36:4, 267-280, doi: 10.1080/08827508.2014.962135, ISSN: 0882-7508 [IF 2013: 0.690] M22

 

Saopštenja na skupovima:

 

Savić M., Nikolić Đ., Živković Ž. Multi-criteria optimization of batch composition for the hydrometallurgical process of zinc production. 4th International Symposium on Environmental and Material Flow Management – EMFM2014, 31.10. – 2.11.2014., Bor, Serbia.