(14. Januar, 2014) Radni timovi Odseka za menadžment

Kao rezultat rada Radnog tima za formiranje nove nevladine organizacije odseka (NGO), 18. Februara 2014. registovana je organizacija: “Udruženje nastavnika inženjerskog menadžmenta”. Osnovna delatnost ove organizacije će se sastojiti u aplikaciji projekata Odseka za menadžment kod domaćih i stranih izvora finansiranja. Organizacija je registrovana za delatnosti iz oblasti: Edukacije, naučno-istraživačkog rada i konsaltinga u oblasti menadžmenta, upravljanja ljudskim resursima, zaštite životne i radne sredine, energetske efikasnosti, održivog razvoja i preduzetništva zasnovanog na tehnologijama.

U cilju brže implementacije nove strategije Odseka za menadžment 2014 – 2019., formirani su radni timovi odseka.
U okviru navedenog, formirani su sledeći timovi:
1. Tim za pripremu aplikacije projekata za pozive EU fondova. Zadatak ovog tima je da formira ličnu kartu odseka za menadžment, koja će sadržati sve osnovne podatke o Tehničkom fakultetu u Boru, Odseku za menadžment, svim istraživačima sa našeg odseka, dosadašnjim projektnim aktivnostima, kompetencijama istraživača i planovima za pristup fondovima EU. Potom, ovaj tim će pripremati aplikacije za otvorene fondove finansiranja kod Evropske komisije.
2. Tim za pripremu aplikacije projekata za domaće izvore finansiranja (fondovi u Srbiji). Cilj ovog tima je da istraži potencijalne izvore finansiranja u Srbiji, za projektne aktivnosti kojima se bavi odsek za menadžment. Prema tome, zadatak ovog tima je da permanentno traži potencijalne izvore finansiranja projekata u našoj zemlji (ambasade stranih država koje raspisuju grantove, ministarstva i komisije, saradnja sa privredom, saradnja sa malim i srednjim preduzećima, obuke, konsalting, nove konferencije, okrugli stolovi …..). Zadatak tima je i da pripremi ponudu našeg odseka, kao i čitavu projektnu dokumentaciju za selektovane pozive i konkurse za finansiranje. Pored toga, zadatak tima je i priprema opšte ponudu za edukaciju i seminare (u vidu kataloga edukacija), koja će kasnije biti upotrebljena za marketing aktivnosti primenom internet i online marketinga.
3. Tim za formiranje nove nevladine organizacije našeg odseka (NGO). Obzirom da se veliki broj projektnih poziva odnosi isključivo na nevladin sektor – NGO, zadatak ovog tima je da istraži svu potrebnu proceduru za registrovanje NGO. Da definiše opseg aktivnosti naše buduće NGO. Da pripremi svu potrebnu dokumentaciju i da registruje NGO našeg odseka. Da intenzivno traži za grantovima i projektima na kojima će ta buduća NGO da aplicira. takođe, u saradnji sa timovima (1) i (2), ovaj tim će učestvovati i u pripremi konkretne projektne dokumentacije za odabrane projektne pozive.
3. Tim za unapređenje internet prezentacije odseka, društvene mreže i alumni. Cilj ovog tima je da se formira stranica Odseka za menadžmemt, kao i ALUMNI stranica na što većem broju društvenih mreža – koje su savremeno sredstvo komunikacije. Takođe, ovaj tim će formirati bazu ALUMNI odseka za menadžment, koja će poslužiti kao osnov daljoj integraciji naših bivših studenata u radu odseka. Pored toga, ovaj tim će uraditi internet stranice našeg Odseka na engleskom jeziku, koje će biti osnov naše dalje komunikacije sa internacionalnim partnerima na projektima.
4. Tim za aplikaciju projekta kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – 2014. Obzirom da 2014. godine, počinje novi projektni ciklus kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ovaj tim ima osnovni zadatak da pripremi aplikaciju za novi poziv, koji se očekuje krajem 2014. godine. Zadatak ovog tima je da i prati aktivnosti na sajtu Ministarstva nauke do raspisivanja konkursa za novi projektni ciklus. Da do raspisivanja novog cikljusa finansiranja projekata razmatra potencijalnu temu i opseg našeg budućeg projekta, da aktivno traži partnere za projekat sa drugih domaćih i stranih institucija, da pripremi projektnu aplikaciju i svu potrebnu dokumentaciju za aplikaciju.

1. Tim za pripremu aplikacija za projekte finansirane od EU fondova, čine:
1. Živan Živković
2. Tamara Rajić
3. Đorđe Nikolić
4. Predrag Đorđević
5. Marija Savić
6. Ivica Nikolić
7. Nenad Milijić
8. Ivan Mihajlović

2. Tim za pripremu aplikacija za domaće investicione fondove, našeg odseka, čine:
1. Ivan Jovanović
2. Isidora Milošević
3. Dejan Bogdanović
4. Danijela Voza
5. Milica Arsić
6. Aleksandra Fedajev
7. Urošević Snežana

3. Tim za formiranje nove nevladine organizacije našeg odseka (NGO), čine:

1. Milovan Vuković,
2. Snežana Urošević,
3. Nenad Milijić,
4. Milica Arsić,
5. Tamara Rajić

4. Tim za unapređenje internet prezentacije odseka, društvene mreže i alumni, čine:

1. Aleksandra Fedajev,
2. Predrag Đorđević,
3. Nenad Milijić,
4. Milena Jevtić

5. Tim za aplikaciju projekta kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – 2014., čine:

1. Živan Živković
2. Milovan Vuković
3. Ivan Jovanović
4. Đorđe Nikolić
5. Predrag Đorđević,
6. Marija Savić
7. Ivica Nikolić
8. Isidora Đurić
9. Ivan Mihajlović

Svi navedeni timovi su zvanično počeli sa radom sredinom novembra 2013. godine, odmah po definisanju strategijskih ciljeva za period 2014- 2019. Određeni su koordinatori svih timova i delegirani pojedinačni zadaci članovima tima. Prvi rezultati rada timova su već vidljivi. Naime, već su gormirane Facebook i LinkedIn stranice Odseka za menadžment i ALUMNI odseka za menadžment. Pored toga, timovi su formirali i poslali aplikacije projekata ka više od 10 internacionalnih izvora finansiranja. Dodatne aplikacije su trenutno u prirpemi.
Svi sledeći rezultati rada naših radnih timova, biće prezentovani na ovoj stranici.