Strategijski ciljevi 2014-2019

Najveći broj strategijskih ciljeva iz predhodnog petogodišnjeg perioda su ispunjeni u potpunosti, osim cilja da časopis Serbian Journal of Management dospe na SCI listu.

U narednom srednjoročnom petogodišnjem planu kontionuiraniog rasta i razvoja kao i kontinuiranog poboljšanja kvaliteta nastave i naučnog rada postavljeni su sledeći ciljevi:

  • Izvršiti ponovnu akreditaciju studijskog programa na sva tri nivoa studija.
  • Proširiti kurikulum na osnovnim akademskim studijama sa novim modulom
    informatički menadžment u cilju širenja mogućnosti izbora našim studentima.
  • Sa serijom kontinuiranih unapredjenja učiniti sve da se časopis Serbian Journal of Management nadje na SCIe listi i dobije IF.
  • Unaprediti nivo Medjunarodne majske konferencije o strategijskom menadžmentu i studentskog simpozijuma u okviru konferencije
  • Dalje unapredjivati sadržinu sajta katedre u cilju što efikasnijeg informisanja studenata.
  • Širiti obim i nivo medjunarodne saradnje kao i transfer znanja stečenog na katedri za menadžment
  • Unaprediti medjunarodnu saradnju i saradnju u budućim aplikacijama na projekte koje finansira EU.

Ostvareni rezultati u prethodnom desetogodišnjem periodu opravdali su misiju ovog studijskog programa. Ovi rezultati nas obavezuju da budemo još bolji, a budući rezultati zavisiće od nas samih i naše posvećenosti nastavi i istraživačkom radu, a posebno posvećenosti našim studentima. Rezultati koje naši diplomirani ostvaruju u svojim organizacijama nas obavezuju da budemo još bolji i opravdano tražimo svoje mesto u jedinstvenom obrazovnom prostoru EU.