Doktorske studije

KOMPETENTNOST VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ZA REALIZACIJU DOKTORSKIH STUDIJA

– Formalni uslovi visokoškolske ustanove za realizaciju doktorskih studija

Tehnički fakultet u Boru koji od osnivanja 1961. godine radi u okviru velike porodice Univerziteta u Beogradu, akreditovan je od strane Ministarstva nauke i tehnologije kao naučno- istraživačka ustanova za oblasti: rudarstvo, metalurgija, tehnologija i menadžment 2007. godine (Akreditacija NIO 2007), a ponovna akreditacija za oblasti: rudarstvo, metalurgija, tehnologija i menadžment izvršena je od strane Ministarstva za prosvetu i nauku 2012. godine.  (Akreditacija NIO 2011) Akreditacija je izvršena na osnovu ostvarenih rezultata u realizaciji naučnih projekata i ostvarenih naučnih rezultata publikovanih u nacionalnim i časopisima sa SCI liste i time u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju stekao formalne uslove za organizovanje doktorskih studija u naučnoj oblasti Inženjerski menadžment. Takođe, Fakultet ima kratkoročni i dugoročni program naučno-istraživačkog  rada do 2015.godine.(Plan NIR 2011-2015)

          – Sposobnost visokoškolske ustanove za  realizaciju doktorskih studija

a) Broj odbranjenih doktorskih disertacija i magistarskih teza. Prva doktorska disertacija je odbranjena na Tehničkom fakultetu u Boru 24.10.1970 godine, a do danas je odbranjeno 90 disertacija (zadnjih 15 godina prema kriterijumima Univerziteta u Beogradu, najmanje jedan rad na SCI listi). Što ukazuje da postoji značajna kompetentnost Tehničkog fakulteta u Boru za organizovanje ove vrste studija.

U periodu od prve akreditacije doktrorskih studija do danas, na ovom studijskom programu odbranjeno je ukupno sedam doktorskih disertacija, pri čemu je iz svake disertacije objavljen najmanje po jedan rad u časopisima sa SCI liste (jedna disertacija 1 rad na SCI listi; tri disertacije dva rada na SCI listi; tri disertacije po tri rada u časopisima sa SCI liste što ukazuje na kvalitet studija na ovom studijskom programu) (Doktorske disetracije odbranjene na Odseku na menadžment)

Nastavnici predviđeni za realizaciju doktorskih studija na studijskom programu Inženjerski menadžment, mentorisali su 19 doktorskih disertacija i to pored fakulteta u Boru i na fakultetima u Banja Luci, Srpskom Sarajevu i Ljubljani, a više puta bili članovi komisije na Tehnološko- metalurškom fakultetu u Beogradu, Univerzitetu u Podgorici, Tehničkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, i na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu i Filozofskom fakultetu u Nišu. Kompetentnost nastavnika izražena preko broja publikacija u časopisima na SCI listi i broja citata je na zavidnom nivou za realizaciju III nivoa studija na studijskom programu Inženjerski menadžment (Reference nastavnika i saradnika na Odseku za menadžment)

b) Uključenost nastavnika u naučno-istraživačke projekte

Od ukupnog broja 88 nastavnika i saradnika na Fakultetu u Boru 67 je trenutno uključen u naučno-istraživačke projekte što predstavlja  76,14%. Od 16 nastavnika uključenih na doktorskim studijama na studijskom programu Inženjerski menadžment 16 su uključeni u realizaciji projekata ili 100%, pri čemu njih 12 ili 75% mogu biti mentori (imaju više od 5 radova u časopisima na SCI listi u toku zadnjih 10 godina)

v)Broj publikacija po nastavniku zadnjih deset godina

Broj nastavnika i saradnika u stalnom radnom odnosu iznosi 88, a broj publikacija u časopisima na SCI listi iznosi 362, što predstavlja odnos (362/88):10 = 0.41 radova prosečno po nastavniku i saradniku godišnje u periodu 2002 – 2012. godine. U ovaj rezultat nastavnici sa studijskog programa inženjerski menadžment imaju najveći doprinos Inženjerski menadžment (Reference nastavnika i saradnika na Odseku za menadžment). Jednom godišnje (za kalendarsku godinu) vrši se ocena kvaliteta naučno-istračivačkog rada na Fakultetu, koja se razmatra na Nastavno-naučnom veću i donose zaključci za unapređenje. Sve ocene kvaliteta NIR-a sa odlukama Nastavno-naučnog veća  javno su publikovane na sajtu Fakulteta (www.tfbor.bg.ac.rs).  U sledećem prilogu grafički je prikazan trend porasta broja publikacija u časopisima sa SCI liste i broja citata, što ukazuje na kontinuirani rast i poboljšanje u ostvarivanju internacionalnih kompetencija nastavnika sa TF u Boru (Referenca).  Takođe, izvršeno je istraživanje i rangiranje tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu u postakreditacionom periodu gde je pozicija Tehničkog fakulteta na zavidnom nivou što nastavnike i studente TF u Boru čini ponosnim (Referenca).

g) Ostvarena saradnja u zemlji i svetu

Fakultet trenutno ostvaruje saradnju sa ukupno 46 fakulteta i instituta u svetu i  18 u zemlji, sa kojima ima potpisane ugovore o bilateralnoj saradnji, a sa nekima od njih učestvuje u realizaciji brojnih projekata. Odsek za inženjerski menadžment kao deo Tehničkog fakulteta u Boru ostvaruje međunarodnu saradnju u okviru DAAD projekta Rešita Network, bilateralnu saradnju sa Univerzitetima u Rešiti, Temišvaru i Bukureštu (Rumunija); Univerzitetima u Ruseu i Sofiji (Bugarska), Univerzitetom u Zenici (BiH), Univerzitetom u Tirani (Albanija), Univerzitetom American College u Skopju (Makedonija), GEA koledžom u Ljubljani (Slovenija),  BAS akademiji u Bitolju (Makedonija). Takođe, nastavnici sa studijskog programa Inženjerski menadžment ostvaruju saradnju i sa: Tehničkim univerzitetom u Sofiji – Fakultet za menadžment (Bugarska)  Eko kampus u Birkenfildu Univerziteta u Trieru (Nemačka), Univerzitet u Vorms-u (Nemačka), Koncept Univerzitet u Londonu (Engleska). Na sledećoj strani data je saradnja koju ostvaruje Katedra za Inženjerski menadžment (http://www.menadzment.tfbor.bg.ac.rs/index.php/saradnja/)

–      Nastavnici u stalnom radnom odnosu koji su bili mentori

Od ukupno 49 nastavnika u stalnom radnom odnosu njih 12 su do sada  su bili mentori. Na studijskom programu inženjerski menadžment od ukupno 16 uključenih nastavnika u realizaciji nastave do, sada su njih petoro (31,25%) bili mentori što ukazuje na potencijalnost nastavnika za buduća mentorstva.

Strana 1 od 1312345...10...Poslednja »